Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout: Volume 26

Census of the Hawaiian Islands, Taken December 27, 1872. — Papa helu I na kanaka o ka Pae Aina o Hawaii, I heluia I ka la 27 o Dekemaba, 1872

NATIONALITY-ONE HANAU. OCCUPATION-OIHANA LAWELAWE. INCREASE AND DECREASE SINCE 1866. SEX. AGE-NA MAKAHIKI. Married-Mareia ISLANDS AND DISTRICTS. Males. Females. Total population. Males under 6 years of age. Females under 6 years age. Males between 6 and 15 years. Females between 6 and 15 years. Males between 15 and 40 years. Females between 15 and 40 years. Males over 40 years. Females over 40 years. Married males. Married females. Native males. Native females. Half-caste males. Half caste females. Chinese males. Chinese females. Hawaiian born, both parents bring foreigners, males. Hawaiian born, both parents being foreigners, females American males. American females. British males British females. German males. German females. French males. French females. Portuguese males. Portuguese females. Other foreigners, males Other foreigners, females. Clergymen. Teachers. Licensed Physicians. Lawyers. Merchants. Mechanics. Agriculturists. Freeholders. Total number of foreigners in 1866. Total number of foreigners in 1872. Increase of foreigners since 1866. Decrease of foreigners since 1866. Total natives in 1866. Total natives in 1872. Increase of natives since 1866. Decrease of natives since 1866. Total increase since 1866. Total decrease since 1866 Total decrease of population since 1866. Na kane. Na wahine. Ka huina pau loa o na kanaka. Na keikikane malalo o 6 makahiki. Na kaikamahine malalo o 6 makahiki. Na keikikane iwaena o ka 6 me ka 15 mak. Na kaikamahine iwaena o ka 6 me ka 15 mak. Na kane iwaena o ka 15 me ka 40 makahiki. Na whine iwaena o ka 15 me ka 40 makabiki. Na kane maluna ae o ka 40 makahilki. Na wahine maluna ae o ku 40 makahiki. Na kane ua marcia. Na wahine na mareia. Na kane kanaka maoli. Na wahine kanaka maoli. Na hapahaole kane. Na hapahaole wahine. Na Pake kane. Na Pake wahine. Hanauia ma Hawaii nei. he haole na makua. makane. Hanauia ma Haw. nei. he haole na makua, na wahine Na haole kane America. Na haole wahine America. Na haole kane Beretania. Na haole wahine Beretania. Na haole kane Geremania. Na haole wahine Geremania. Na haole kane Farani. Na haole wahine Farani. Na haole kane Pukiki. Na baole wahine Pukiki. Na haole kane e ae. Na haole wahine e ae. Na Kahunapule. Na Kumukula. Na Kahuna Lapaau i laikini la. Na Loio. Na poe oihana kalepa. Na poe oihana hana lima akamai. Na poe oihana mahi aina. Na mea kulcana aina. Huina pau loa o na haole i ka makahikli 1866. Huina pau loa o na haole i ka makahiki 1872. Ka mahuahua o na haole mai ka mak. 1866. Ka emi o na haole mai ka makahiki 1866. Huina pau loa o na kanaka maoli i ka mak. 1866 Huina pau loa o na kanaka maoli i ka mak. 1872 Ka mahuahua o na kanaka maoli mai ka mak. 1866 Ka emi o na kanaka maoli mai ka mak. 1866. Ka huina mahuahua mai ka makahiki 1866. Ka huina emi mai ka makahiki 1866. Ka huina pau loa o ka emi, mai ka mak. 1866 HAWAII—Hilo 2561 1659 4220 195 217 289 245 1278 690 799 507 1002 877 2065 1522 84 78 292 16 24 29 25 10 19 3 7 1 3 9 33 8 25 2 9 40 117 606 842 348 320 471 151 4335 3749 586 435 Puna 653 635 1288 103 83 114 120 151 189 285 243 323 327 6642 632 5 3 1 1 1 1 2 3 9 1 1 4 7 106 10 41 6 6 1926 1282 644 644 Kau 992 873 1865 126 118 143 146 416 342 307 267 500 494 909 845 25 24 22 1 2 13 1 5 3 2 6 7 9 10 1 16 62 484 221 232 48 62 14 1972 1803 169 155 South Kona 1006 910 1916 189 161 213 170 310 333 294 246 459 454 947 876 25 18 6 8 7 6 9 9 4 1 3 15 1 1 21 177 460 37 179 47 50 3 2402 1866 536 533 North Kona 1163 1055 2218 185 162 226 211 346 353 406 329 517 521 1110 1027 29 28 7 5 6 1 2 2 1 5 9 3 42 271 17 266 29 24 5 3239 2194 1045 1050 South Kohala 479 413 892 75 63 71 64 191 185 142 101 229 217 398 377 38 26 9 3 4 8 2 15 3 1 2 1 4 1 2 10 1 13 37 92 17 54 40 53 13 1049 839 210 197 North Kohala 1097 989 2086 110 140 175 170 438 345 374 334 570 554 975 935 54 42 9 7 9 7 1 14 1 4 10 17 1 4 17 4 2 6 23 400 335 180 63 80 17 2282 2006 276 259 Hamakua 796 720 1516 96 92 127 97 259 246 314 285 399 425 737 697 25 19 8 5 3 8 5 3 3 1 2 5 8 4 25 61 507 26 193 19 38 19 2031 1478 553 534 Totals 8747 7254 16001 1079 1036 1858 1223 3389 2683 2921 2312 3999 3869 7783 6911 285 238 354 17 47 54 73 14 73 16 21 1 13 32 1 66 2 39 103 8 19 128 526 2926 1505 1493 572 784 217 5 19236 15217 4019 3807 MAUI—Lahaina 1741 1261 3002 202 153 264 229 794 480 491 399 627 526 1402 1145 41 69 89 1 43 31 42 7 33 4 7 1 5 27 3 52 7 18 1 4 84 195 528 394 411 104 345 241 34 77 2657 820 579 Wailuku 2286 1774 4060 272 209 331 275 1059 818 624 472 916 908 1820 1623 117 93 154 5 32 23 66 21 25 6 3 5 2 21 43 1 9 14 4 5 56 177 487 993 507 318 407 89 3982 3653 329 240 Hana 1464 1296 2760 224 198 258 229 462 450 520 419 790 786 1417 1275 14 15 6 1 4 6 6 1 2 1 11 1 6 15 1 1 10 25 716 119 357 21 39 18 3480 2721 759 741 Makawao 1471 1041 2512 161 145 219 199 727 487 364 210 598 534 1155 940 86 66 135 15 16 8 36 10 19 2 7 10 7 3 12 0 3 21 91 307 578 261 162 265 103 2491 2247 244 141 Totals 6962 5372 12334 859 705 1062 932 3042 2235 1999 1500 2931 2754 5794 4983 258 243 384 21 92 66 150 38 83 13 19 1 11 2 58 3 113 2 25 59 8 13 171 488 2038 2084 1536 605 1056 451 13430 11278 2152 1701 MOLOKAI 1319 1030 2349 125 123 225 150 528 422 441 335 574 506 1264 993 33 37 3 1 5 4 4 2 2 2 3 5 13 4 3 70 28 466 33 280 29 22 7 2270 2327 57 50 LANAI 190 158 348 18 26 37 24 64 56 71 52 74 75 178 150 7 7 2 2 1 1 .. .. 1 2 9 105 1 19 9 6 3 385 342 43 46 OAHU—Honolulu 8100 6752 14852 785 779 1 1 6 1 1064 3659 3039 2495 1870 2951 3034 5776 5434 440 573 591 11 240 290 372 178 240 141 108 42 29 17 198 24 106 12 26 87 22 35 266 761 330 111 1566 2221 2629 408 11300 12223 923 1331 Ewa and Waianae 948 723 1671 101 111 141 113 374 303 332 196 399 384 779 691 22 25 88 4 4 2 9 3 5 38 5 1 3 6 2 3 5 34 340 49 261 73 154 81 1711 1517 194 113 Waialua 473 378 851 54 51 83 74 168 120 168 133 189 173 404 363 6 9 27 4 4 5 1 4 1 2 16 4 2 5 1 16 31 194 62 182 37 69 32 1099 782 317 285 Koolauloa 716 553 1269 80 61 129 95 270 221 237 176 318 239 640 540 14 9 50 1 1 6 3 1 2 2 2 6 2 21 405 78 201 56 66 10 1107 1203 96 106 Koolaupoko 1224 804 2028 113 95 166 111 553 335 392 263 433 440 970 769 49 29 114 2 11 1 10 15 1 4 6 20 25 2 7 11 1 4 9 7 644 256 361 187 211 24 2008 1817 191 167 Totals 11461 9210 20671 1183 1097 1680 1457 5024 4018 3624 2638 4290 4270 8569 7797 531 645 870 47 260 298 402 182 263 143 116 42 41 17 269 24 140 15 40 115 25 45 299 854 2913 556 2571 2574 3129 555 17225 17542 1019 702 1437 565 KAUAI—Waimea, 675 594 1269 87 90 108 95 231 209 249 200 330 350 642 578 6 6 15 3 4 2 1 5 5 1 .. 1 2 10 4 17 375 4 171 25 37 12 1526 1232 294 282 Koloa 492 341 833 54 46 61 52 206 147 171 96 212 202 383 295 32 33 47 6 6 3 9 2 4 4 1 6 2 4 7 1 10 20 167 125 125 197 90 7 987 743 244 251 Puna 751 550 1301 82 69 102 77 324 219 243 185 282 255 670 524 6 16 40 9 6 2 1 2 10 3 12 1 6 1 23 140 222 147 145 33 85 52 1445 1216 229 177 Koolau and Hanalei 930 628 1558 122 87 141 104 437 255 230 182 328 340 725 574 67 37 116 16 4 1 5 4 1 6 2 3 8 I 10 23 28 371 317 239 237 155 82 1949 1403 546 628 Totals 2848 2113 4961 345 292 412 328 1198 830 893 663 1152 1147 2420 1971 111 92 218 22 18 13 17 5 16 5 19 3 2 6 21 2 10 31 2 11 60 205 1135 593 680 392 367 64 89 5907 4594 1313 1338 NHHAU 123 110 233 15 16 29 14 37 35 42 45 57 61 122 109 5 87 1 13 2 11 312 231 81 92 Grand Totals 31650 25247 56897 3574 3295 4803 4128 13282 10279 9991 7545 13077 12682 126130 22914 1225 1262 1831 107 418 431 649 240 441 178 117 47 69 19 367 28 343 21 120 324 47 91 728 2115 9670 4772 6580 4194 5366 1287 115 58765 51531 1076 8310 1487 7549 6062 SUMMARY. Total number of natives in 1872 49,044 Total number of half-castes in 1872 2,487 Total number of Chinese in 1872 1,938 Total number of Americans in 1872 889 Total number of Hawaiian born of foreign parents, 1872 849 Total number of Britons in 1872 619 Total number of Portuguese in 1872 395 Total number of Germans in 1872 224 Total number of French in 1872 88 Total number of other foreigners in 1872 364 Total population in 1872 56,897 Total number of natives, including half-castes, in 1866 58,765 Total number of natives, including half-castes, in 1872 51,531 Decrease since 1866 7,234 Total number of foreigners in 1872 5,366 Total number of foreigners in 1866 4,194 Increase since 1866 1,172 Total decrease of natives since 1866 7,234 Total increase of Total decrease of population since 1866 1,172 Total decrease of population since 1872 6,062 Total number of half-castes in 1872 2,487 Total number of half-castes in 1866 1,640 Total increase since 1866 847 The percentage of decrease of the whole population is as follows: 1850 to 1853 3 years 13.10 per cent. 1853 to 1860. 7 years 4.70 per cent. 1860 to 1866 6 years 9.67 per cent. 1866 to 1872 6 years 9.62 per cent. N.B.—Of the 2.349 inhabitants reported above for the Island of Molokai, 438 were Lepers at the Leper Settlement at Kalaupapa.

Census of the Hawaiian Islands, Taken December 27, 1872.

Papa helu I na kanaka o ka Pae Aina o Hawaii, I heluia I ka la 27 o Dekemaba, 1872.